Kамера за видео диагностика канализация Rъчно отпушване REMS Мини Cobra Жило на Cobra 22 REMS

Термини

 1. Качество на питейната вода се определя чрез физичните, органолептичните,химичните, биологичните, микробиологичните и радиологичните показатели на питейната вода.
 2. Планирано прекъсване

  е прекъсване на водоподаването в резултат на изпълнение на програма за подобряване ефективността на системата.
 3. Аварии на водоснабдителната система

  означава нарушаване нормалната дейност на отделните елементи на водоснабдителната система.
 4. Аварии на канализационната система

  означава нарушаване нормалната дейност на отделните елементи на канализационната система.
 5. Качество на отпадъчните води

  се определя чрез физичните, химичните, биологичните и микробиологичните показатели.
 6. Наводнения в урегулирани поземлени имоти

  собственост на трети лица, причинени от канализацията" означава оводняване на урегулирани поземлени имоти - собственост на трети лица, при осигуряване на канализационните услуги
 7. Експлоатационни показатели за ефективност

  са показателите, даващи информация за нормалното техническо функциониране на В и К системите и позволяващи количествена оценка.
 8. Финансови показатели за ефективност

  са показателите, даващи информация за финансовото състояние на В и К операторите и позволяващи количествена оценка.
 9. Вход на водоснабдителна система

  е точката, определена от съоръжение или измерително устройство, откъдето се осъществява вземането или подаването на вода за системата.
 10. Неинкасирана вода

  е разликата между измерени водни количества на входа на водоснабдителната система и фактурираните водни количества.
 11. Средно време за локализиране на течове

  е средно претегленото време от момента на установяване на аварията до локализирането с технически средства на точното място на аварията
 12. Средно време за отстраняване на течове

  е средно претегленото време от момента на локализиране на аварията до завършването на ремонта

Непознаването на закона не е извинение!

Умът е не само в знанието, но и умението то да се прилага.

Аристотел

Закони

 • ЗАКОН ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ
 • ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ
 • ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА - ЗУТ
 • ЗАКОН ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ
 • ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА
 • ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
 • ПРАВИЛНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕТО РЕДА И НАДЗОРА В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕННОСТ
 • ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ
 • ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 • ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
 • Организации

  Статии, анализи и коментари

  Форуми